Beroepsvereniging voor Fiscale en
Boekhoudkundige Beroepen van Brabant
Menu

Woensdag 05 september 2018

Wijziging van de wetgeving inzake het huwelijkvermogensrecht en successiewetgeving

!! 16u tot 20u

De eerste fiscale club van het nieuwe werkjaar duurt langer dan normaal, hij vangt aan om 16u en zal eindigen om 20u. Dit geeft ons de tijd om een ruimer onderwerp grondig en diepgaand te bestuderen. Dit jaar koos de raad van bestuur als thema: het effect van de gewijzigde wetgeving inzake het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht op bestaande planningsstructuren.

Vanaf 1 september 2018 treedt immers het nieuwe huwelijksvermogensrecht en het nieuwe erfrecht in België in werking.

Er worden aan de drie bestaande huwelijksvermogensstelsels wijzigingen aangebracht:

- in het wettelijk stelsel zijn er wijzigingen m.b.t. levensverzekeringen, schade- en arbeidsongevallenvergoedingen en vooral de verrekening van de beroepsgoederen, aandelen en het cliënteel waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het eigendomsrecht en de vermogenswaarde van de goederen

- bij de gemeenschap met huwelijkscontract kan er gekozen worden voor een anticipatieve inbreng vóór het huwelijk bij aankoop van een onroerend goed waardoor notariskosten worden bespaard 

- in het stelsel van de scheiding van goederen kan een solidariteitsmechanisme tussen (ex-) echtgenoten worden ingevoerd d.m.v. twee opties, een verrekening van aanwinsten of een rechterlijke billijkheidscorrectie

Ook aan het erfrecht werden wijzigingen doorgevoerd die op 1 september van kracht worden, er zijn wijzigingen voorzien die onder andere betrekking hebben op:

- de berekening van de erfrechtelijke reserve, die wordt beperkt tot de helft van de nalatenschap en de reserve in natura wordt vervangen door een reserve in waarde

- de waardering van de inbreng van giften en eerder gedane schenkingen, die zal in de toekomst plaats vinden op datum van overlijden d.m.v. een indexatiecoëfficiënt. Wie dit niet wil, heeft tot volgend jaar de tijd om een verklaring van behoud af te leggen voor een notaris. Ook VLABEL gaat akkoord om in het verleden gedane schenkingen, die niet aan schenkbelasting onderworpen waren, vrij te stellen van schenkbelasting.

- een versoepeling van het huidige verbod op overeenkomsten over niet-opengevallen nalatenschappen. Het betreft de invoering van een globale erfovereenkomst tussen de ouders en hun kinderen.

Tijdens deze fiscale club zullen de zowel de burgerrechtelijke wijzigingen als de fiscale gevolgen van deze recente maatregelen aan bod komen. Specifieke aandacht wordt besteed aan het impact van de hervormingen bij bestaande (eerder opgezette) planningen. De beide sprekers hebben een jarenlange in het huwelijksvermogens- en het erfrecht en zijn zeer beslagen in de civiele en fiscale aspecten ervan.

Tijdens de pauze van deze fiscale club zal een broodjesmaaltijd aangeboden worden aan de aanwezige leden. 

Na afloop van de fiscale club volgt een receptie om het nieuwe werkjaar in te zetten. 

Spreker(s)

Guillaume Deknudt, advocaat-vennoot Deknudt Nelis 

Nicolas Geelhand de Merxem, advocaat-vennoot HCGB advocaten